Algemene voorwaarden Harlinger Timmerbedrijf

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Harlinger Timmerbedrijf, gevestigd te Harlingen, hierna te noemen: “Harlinger Timmerbedrijf”, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Harlinger Timmerbedrijf uitgebracht offertes en opdrachtenbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Harlinger Timmerbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven het overigens bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Harlinger Timmerbedrijf deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Aangenomen werk

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige volledige omschrijving. Eventueel met
tekening(en),geringe(maat) afwijking zijn geen belemmering voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en), en bepaling van de overeenkomst zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
2-3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend. Tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Harlinger Timmerbedrijf gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen andere condities te wijzigen.
3-2 Toezending van offertes prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Harlinger Timmerbedrijf niet tot acceptatie van de opdracht.
3-3 Aan vullingen en / of afwijkingen van onderhavige voor waarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst, dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

4-1 Harlinger Timmerbedrijf aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk
en schriftelijk worden overeengekomen.
4-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Harlinger
Timmerbedrijf onverlet. De algemene voorwaarden van Harlinger Timmerbedrijf prevaleren.
4-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Harlinger Timmerbedrijf aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de
daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Harlinger Timmerbedrijf door
schriftelijk bevestiging van Harlinger Timmerbedrijf.
5-2 Elke met Harlinger Timmerbedrijf aangegane overkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende krediet waardigheid van de
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
5-3 Opdrachtgever zal toestaan dat Harlinger Timmerbedrijf zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. Voor welke informatie Harlinger
Timmerbedrijf zich zal wenden tot bureau A.F.I te Leeuwarden.
5-4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in druk werken, tekeningen, afbeeldingen
e.d. door Harlinger Timmerbedrijf bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Opdrachtgever rust de
plicht, ervoor zorg te dragen. Dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd. Noch aan derden ter hand worden gesteld of
dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
5-5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestelling is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Harlinger Timmerbedrijf binden de laatste niet, voor zover ze door Harlinger Timmerbedrijf niet schriftelijk zijn bevestigd, als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle weknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Harlinger Timmerbedrijf verstrakte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen
worden uitdrukkelijk door Harlinger Timmerbedrijf voor behouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Harlinger Timmerbedrijf en
mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harlinger Timmerbedrijf niet worden gekopieerd. Openbaar gemaakt vermenigvuldigd of
aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Harlinger
Timmerbedrijf verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000.00, onverminderd Harlinger
Timmerbedrijf zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Tekeningen

8-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Harlinger Timmerbedrijf zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen,
behoudens dan wanneer met hem schriftelijk overeenstemming daarover is het bereikt of het werk door hem wordt uit gevoerd. Ontwerp en
tekeningen blijven Harlinger Timmerbedrijf zijn eigendom.
8-2 Als Harlinger Timmerbedrijf opdracht heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Harlinger Timmerbedrijf verstrekte tekeningen,
berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Harlinger Timmerbedrijf te
verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunne worden uitgevoerd.
8-3 De adviezen van Harlinger Timmerbedrijf ten aanzien van hel aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem leveren producten
of te verrichten diensten zijn vrijblijvend Harlinger Timmerbedrijf is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op
verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Harlinger Timmerbedrijf zijn producten en diensten.

Artikel 9 Leveringstermijnen

9-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen bij niet tijdige
oplevering dient de opdrachtgever Harlinger Timmerbedrijf schriftelijk in gebreke te stellen.
9-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Harlinger Timmerbedrijf zijn om de werkzaamheden ter hand
nemen
9-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn, niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn
rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen

Artikel 10 Prijzen

10-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
10-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge
reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. Kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
10-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Tenzij deze prijs prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11-1. Harlinger Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor de kosten schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A . Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever . zijn ondergeschikten. Dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
C. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.
D. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische. Chemische en biologische invloeden van buitenaf.
E. Normale slijtlagen van de geleverde zaken ten gevolge van de het dagelijkse gebruik.
F. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
11-2. Harlinger Timmerbedrijf is slecht aansprakelijk voor zover zijn verzekering dit dekt dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde. Voor schade aan
het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden , voor zover ontstaan
door schuld van Harlinger Timmerbedrijf of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opdragen werkzaamheden.
11-3. Harlinger Timmerbedrijf zal in beginsel niet gehouden zijn gelden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk
van de aard van de schuld.
11-4. Zodra materialen onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de
opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties,
onderdelen of gereedschappen zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de
opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Harlinger Timmerbedrijf.

Artikel 12 Vrijwaring

12-1 Harlinger Timmerbedrijf zal het opgedragen werk aan de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de
eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.
12-2 Harlinger Timmerbedrijf aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat voor het werk vereiste vergunningen ontheffingen en toewijzingen , tijdig
worden verleend.
12-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat werk door een niet aan Harlinger Timmerbedrijf te wijten oorzaak slechts gewijzigd nis van de opdrachtgever te
brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 13 Verplichtingen van de opdrachtgever

13-1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers. Verstrekt tijdig alle documenten en gegevens. Zoals navolgend doch niet limitatief
aangeven onder sub a tot en met e die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht .
A. Over de voor de opzet van het werk gegevens en goed keuring 9 zoals( vergunningen , ontheffingen , en beschikkingen enz.) zondig in overleg
met Harlinger Timmerbedrijf.
B. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
C. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen , materialen en werktuigen.
D. Over voldoende gelegenheid voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk
benodigde energie.
E. Over tekeningen van de ligging van kabel, buizen en leidingen in muren enzovoort.
13-2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.
13-3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te
stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
13-4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft
voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
13-5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunne de daaruit
voor Harlinger Timmerbedrijf voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden ge bracht.

Artikel 14 Risico beperking

14-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen arbeidsvoorwaarden, of
sociale bepalingen. Heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
14-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 15 Meer en minderwerk

15-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
15-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen slechts meerwerk dat als zodanig en
schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen, het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtengever op de uitvoering, respectievelijk van Harlinger Timmerbedrijf op de verrekening daarvan , indien en voor zover
door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
15-3 Door Harlinger Timmerbedrijf te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Artikel 16 Materialen

16-1. Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
16-2. Harlinger Timmerbedrijf stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren de keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op
het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerst gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in
gevaar komt Harlinger Timmerbedrijf is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
16-3. De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. Zulks in overleg met Harlinger Timmerbedrijf de daaraan verbonden
kosten komen voor rekening van opdrachtgever behalve ingeval van afkeuring in welke geval de kosten van rekening van Harlinger Timmerbedrijf
komen, materialen welke door de opdrachtgever ter schikking zijn gesteld worden geachte te zijn goedgekeurd.
16-4. De uit het werk komende materialen waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden dienen door hem van het werk te
worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Harlinger Timmerbedrijf tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd en kunnen
desgewenst aan Harlinger Timmerbedrijf toevallen. Eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.
16-5. Ondergeschikte veranderingen(b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Harlinger Timmerbedrijf door geleverde materialen. Geven geen
reden tot afkeuring.

Artikel 17 Aanbetaling

Harlinger Timmerbedrijf is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Harlinger Timmerbedrijf de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling benevens schadevergoeding. Zoals verder in deze voorwaarden geregeld waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 18 Annuleren

18-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te men, is hij verplicht de door Harlinger Timmerbedrijf reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en betalen en is hij voorts jegens Harlinger Timmerbedrijf gehouden tot een volledige vergoeding van reeds gepresteerde, opdrachtgever zal even eens aan Harlinger Timmerbedrijf als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs, opdrachtgever vrijwaart Harlinger Timmerbedrijf tegen vorderingen van derden als gevolg van een annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
18-2 Onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoudt Harlinger Timmerbedrijf zich alle rechten voor onvolledige nakoming van de
overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
18-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering aan andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te
annuleren tenzij tussen opdrachtgever en Harlinger Timmerbedrijf schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Harlinger Timmerbedrijf om de opdracht door een door hem aan wijzen derde op een door hem gewenst tijdstip te laten
uitvoeren.

Artikel 20 Overmacht

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en ander natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in
algemeen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen
uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen zo wel hier te lande als in het land van herkomst van materialen uitsluitingen, verlies of
beschadigen van goederen bij transport van Harlinger Timmerbedrijf of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers
van Harlinger Timmerbedrijf ex en importverboden gehele of geldelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid. Brand,
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Harlinger Timmerbedrijf dan wel in de middelen van vervoer van derden het
op leggen van heffingen of andere overheid maatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen leveren van Harlinger
Timmerbedrijf overmacht op. Die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht
op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden
20-2 Harlinger Timmerbedrijf is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q.
overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten. Respectievelijk te wijzigen. Totdat de buitengewone omstandigheden
hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 Oplevering

21-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Harlinger Timmerbedrijf dit aan opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dan wel
na verloop van 8 dagen nadat Harlinger Timmerbedrijf schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de
opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik
heeft genomen.
21-2 Kleine gebreken zullen door Harlinger Timmerbedrijf zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goed keuring
door opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Harlinger Timmerbedrijf slechts gehouden tot
zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de op leverring is Harlinger Timmerbedrijf slechts gehouden tot zo spoedig
mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht de aan deze werkzaamheden
verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij de oorzaak aan Harlinger Timmerbedrijf valt toe te rekenen.
21-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Harlinger
Timmerbedrijf niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk. Onwerkbaar weer staking uitsluiting oorlog oorlogsgevaar of andere bijzondere
omstandigheden zoals het artikel overmacht genoemd.

Artikel 22 Reclame

22-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk / of de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan Harlinger Timmerbedrijf terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
22-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Harlinger Timmerbedrijf schriftelijk per aangetekend schrijven
wijst op gebreken. Die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dan wordt de opdrachtgever geacht met staal waarin het gekochte is
geleverd of opgeleverd, in stemmen en vervalt ieder recht op reclame
22-3 Harlinger Timmerbedrijf dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring
worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend
22-4 Indien de reclame naar het oordeel van Harlinger Timmerbedrijf juist is zal Harlinger Timmerbedrijf hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand zulks ter beoordeling van Harlinger Timmerbedrijf

Artikel 23 Garantie

23-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Harlinger Timmerbedrijf aan de opdrachtgever garantie voor materiaal en fabricagefouten welke bij normaal gebruik ontstaan
23-2 Harlinger Timmerbedrijf zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan materiaal en fabricagefouten of indien Harlinger Timmerbedrijf na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
23-3 Voor alle goederen en materialen die Harlinger Timmerbedrijf niet zelf vervaardigd, verleend Harlinger Timmerbedrijf nooit meer garantie dan door
zijn leverancier aan hem wordt gegeven.
23-4 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren deze worden in rekening gebracht.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud

24-1 Zolang Harlinger Timmerbedrijf geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of kan de
koop / verkoop (inclusief eventuele schade kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen blijven de geleverde goederen, eigendom van
Harlinger Timmerbedrijf.
24-2 Harlinger Timmerbedrijf heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt. Op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgeven verboden zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal Harlinger Timmerbedrijf ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
verklaren zulks te zijner keuze.
25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
A. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om
alsnog na te komen Harlinger Timmerbedrijf heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht zulks terzijde keuze
om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
B. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of
een gedeeld of een gedeelte gesteld van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
C. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
D. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
25-2 Harlinger Timmerbedrijf is dien hij op lid 2 van artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van
door Harlinger Timmerbedrijf reeds verleende diensten zonder dat engine waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen alles
onverminderd het recht van Harlinger Timmerbedrijf op vergoeding van kosten schade en interesten.

Artikel 26 Betaling

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-2 Klachten of bezwaren over factuur(en)c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijke bij Harlinger Timmerbedrijf te
worden ingediend.
26-3 Klachten of bezwaren over factuur(en)c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
26-4 Harlinger Timmerbedrijf is voort gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de
opdrachtgever een rente ad 1.25% per maand te bereken gerekend van af de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
26-5 Harlinger Timmerbedrijf is voort gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdracht alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.
26-6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, de buiten gerechtelijke kosten zullen worden
berekend overeenkomstig het rapport voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door
Nederlandse vereniging voor rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht, tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle
kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27 Toepasselijk

Op alle door Harlinger Timmerbedrijf gesloten overeenkomsten en /of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht het “Weens koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten

Artikel 28 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Harlinger Timmerbedrijf, indien deze dit wenst aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 29 Wijziging van de voorwaarden

Harlinger Timmerbedrijf is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, de wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Harlinger Timmerbedrijf zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijziging jegens opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.